Welkom - Nieuws - Jaarvergadering

Jaarvergadering

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering.
RV De Commandeurs.

Op dinsdag 18 maart 2014 in het clubhuis aan de Tolweg te Heemskerk.
20.00uur ontvangst met twee consumptiebonnen
20.30uur aanvang vergadering.

Agenda:
1. Opening door de voorzitter.
2. Mededelingen.
3. Ingekomen stukken
4. Notulen najaarsvergadering 2013.
5. Jaarverslag secretaris
6. Jaarverslag penningmeester
7. Verslag kascommissie.
8. Vaststellen balans.
9. Verkiezing nieuw kascommissielid.
10. Aftredend en herkiesbaar: Ingeborg van de Heijdt
Aftredend en niet herkiesbaar : Hans van Son
Het bestuur heeft Ingeborg van de Heijdt bereidt gevonden zich kandidaat te stellen voor de voorzitters functie.
Kandidaten voor de voorzitters functie kunnen zich tot 14 dagen voor de vergadering schriftelijk melden bij de secretaris
Kandidaten voor de bestuursfunctie kunnen zich tot een uur voor de vergadering melden bij de secretaris.
11. Verslag terreincommissie,
12. Zomerprogramma
13. W.V.T.T.K.
14. Rondvraag.
15. Sluiting.

Reacties zijn gesloten.